Gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgevingen

UnknownPhone.com biedt een openbare en gratis dienst aan de gebruikers.

Lees de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de website zorgvuldig door. Houd er rekening mee dat je gebruik van de Website je onvoorwaardelijke toestemming vormt om deze gebruiksvoorwaarden te volgen en er aan gebonden te zijn. Als u (de "Gebruiker") niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de Website dan niet, geef geen materiaal aan de Website en download geen materiaal van de Website.

OnbekendPhone.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker bij te werken of te wijzigen. Het gebruik van de Website na een dergelijke wijziging houdt in dat u onvoorwaardelijk instemt met deze gewijzigde voorwaarden en dat u erdoor gebonden bent. Om deze reden raden wij u aan om deze Gebruiksvoorwaarden te bekijken wanneer u de Website gebruikt.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en strekken zich niet uit tot gelinkte sites van derden. Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, die hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen, bevatten de volledige overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u en UnknownPhone.com met betrekking tot de Website. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Toegestaan en verboden gebruik

U mag de Website uitsluitend gebruiken om ideeën/informatie te delen en uit te wisselen met andere Gebruikers. U mag de Website niet gebruiken om de toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving te overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijke wetten met betrekking tot antitrust of andere illegale handels- of bedrijfspraktijken, federale en nationale effectenwetten, voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, regels van een nationale of andere effectenbeurs, en Amerikaanse wetten, regels en voorschriften met betrekking tot de export en herexport van grondstoffen of technische gegevens.

U mag geen materiaal uploaden of verzenden dat inbreuk maakt op of misbruik maakt van iemands auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheim, of via de website informatie bekendmaken waarvan de bekendmaking een schending zou inhouden van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen die u hebt.

U mag geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke computercode uploaden, noch het netwerk of de servers van de Website blootstellen aan onredelijke verkeersbelasting, of op een andere manier gedrag vertonen dat de normale werking van de Website verstoort.

Het is ten strengste verboden om op of via de Website te communiceren over onwettig, schadelijk, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, haatdragend, frauduleus, seksueel expliciet, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal dat aanspoort tot gedrag dat een strafbaar feit vormt, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de toepasselijke lokale, staats-, nationale, of internationale wetgeving.

Het is uitdrukkelijk verboden om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen en te gebruiken, met inbegrip van adressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens die op de Website kunnen verschijnen, met het oog op het maken of samenstellen van marketing- en/of mailinglijsten en om andere gebruikers ongevraagd marketingmateriaal te sturen, hetzij per fax, e-mail of andere technologische middelen.

Het is ook uitdrukkelijk verboden om persoonlijke informatie van Gebruikers te verspreiden onder derden voor marketingdoeleinden.

Inzendingen/kosten van gebruikers

OnbekendePhone.com wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via de Website. Alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of plaatst ("Bijdragen") naar de Website zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Discussielijsten en forums van gebruikers

UnknownPhone.com kan, maar is niet verplicht om de gebieden op de Website waar gebruikers berichten verzenden of plaatsen of uitsluitend met elkaar communiceren te controleren of te beoordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikersforums en e-maillijsten, en de inhoud van dergelijke berichten. UnknownPhone.com is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke communicatie, ongeacht of deze al dan niet voortvloeit uit de wetten op het gebied van auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. UnknownPhone.com kan te allen tijde naar eigen goeddunken content op de Website bewerken of verwijderen.

Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

De informatie die aan de website wordt verstrekt, is onderworpen aan het huidige Privacybeleid van UnknownPhone.com en de vermelde licentie van deze website.

U gaat ermee akkoord om correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken wanneer u zich bij de website registreert. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze accountinformatie bij te houden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die frauduleus, onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is, of als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie frauduleus, onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is, behouden we ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en om elk huidig en toekomstig gebruik van de Website te weigeren.

Hoewel delen van de Website eenvoudigweg kunnen worden bekeken door de Website te bezoeken, kan het zijn dat u zich moet aanmelden als gast of zich moet registreren als lid om toegang te krijgen tot bepaalde Content en/of extra functies die op de Website worden aangeboden. Als u een account aanmaakt op de Website, kan het zijn dat u gevraagd wordt uw naam, adres, een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of van elke andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er verder mee akkoord dat u anderen, met inbegrip van degenen wier account is beëindigd, geen toegang geeft tot de website met behulp van uw account of gebruikers-ID. Je verleent UnknownPhone.com het recht om je informatie te verzenden, te controleren, op te halen, op te slaan en te gebruiken in verband met de werking van de Website en bij het verlenen van diensten aan jou. UnknownPhone.com kan en zal geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie die u verstrekt, noch voor het gebruik of misbruik van de informatie die u of derden met behulp van de website hebben verzonden of ontvangen. Om meer te weten te komen over hoe wij de privacy van de persoonlijke informatie in je account beschermen, kun je ons Privacybeleid bezoeken.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord UnknownPhone.com, agenten, verkopers of leveranciers te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van deze Voorwaarden, de inbreuk door u, of een andere abonnee of gebruiker van uw account, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door een van beide partijen worden opgezegd. Indien u niet langer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u het gebruik van de Website te staken. Als u niet tevreden bent met de website, de inhoud ervan of met een van deze voorwaarden en beleidslijnen, is uw enige rechtsmiddel het stopzetten van het gebruik van de website. UnknownPhone.com behoudt zich het recht voor om je toegang tot en het gebruik van de Website of delen van de Website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten, indien wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat een dergelijk gebruik (i) in strijd is met enige toepasselijke wetgeving; (ii) schadelijk is voor onze belangen of de belangen, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, van een andere persoon of entiteit; of (iii) indien UnknownPhone.com redenen heeft om aan te nemen dat je in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelt.

Algemeen

UnknownPhone.com beweert niet dat de Content op de Website geschikt is of kan worden gedownload. De toegang tot de Content is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Indien u zich toegang verschaft tot de Website van buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze Voorwaarden. Een partij kan de andere partij alleen schriftelijk in kennis stellen op de hoofdvestiging van die partij, ter attentie van de juridisch hoofdambtenaar van die partij, of op een ander adres of op een andere wijze die de partij schriftelijk aangeeft. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan bij persoonlijke bezorging of per fax, of, indien verzonden per aangetekende post met gefrankeerde portokosten, 5 werkdagen na de datum van verzending, of, indien verzonden per internationale nachtelijke koerier met gefrankeerde portokosten, 7 werkdagen na de datum van verzending. Indien enige bepaling hierin als onafdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven zonder dat dit op enigerlei wijze wordt beïnvloed. Verder komen de partijen overeen een dergelijke onafdwingbare bepaling te vervangen door een afdwingbare bepaling die de intentie en het economische effect van de onafdwingbare bepaling het meest benadert. De rubrieken van de secties zijn uitsluitend bedoeld als referentie en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven het toepassingsgebied of de omvang van een dergelijke sectie niet. Het niet handelen van UnknownPhone.com met betrekking tot een inbreuk op deze overeenkomst door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en beperkt de rechten van UnknownPhone.com met betrekking tot een dergelijke inbreuk of eventuele latere inbreuken niet. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of het gebruik van de website door de gebruiker moet voor de rechtbanken van België worden gebracht en u stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke rechtsvordering die u mogelijk hebt met betrekking tot uw gebruik van de Website moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering of de rechtsvordering worden ingesteld. Deze Voorwaarden beschrijven het volledige begrip en de overeenkomst van de partijen en vervangen alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot hun onderwerp. De verklaring van afstand van een inbreuk op een bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een andere of latere inbreuk.

Koppelingen naar andere materialen

De Website kan links bevatten naar sites die eigendom zijn van of beheerd worden door onafhankelijke derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en ter referentie aangeboden. Wij hebben geen controle over dergelijke sites en zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud die op deze sites wordt geplaatst. Het feit dat UnknownPhone.com dergelijke links aanbiedt, mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een goedkeuring, toestemming of sponsoring van die site, de inhoud ervan of de bedrijven of producten waarnaar wordt verwezen, en UnknownPhone.com behoudt zich het recht voor om te wijzen op het ontbreken van aansluiting, sponsoring of goedkeuring op de Website. Indien u besluit om een van de sites van derden waarnaar de Website verwijst te bezoeken, doet u dit geheel op eigen risico. Omdat sommige sites gebruik maken van geautomatiseerde zoekresultaten of je op een andere manier linken naar sites die informatie bevatten die als ongepast of beledigend kan worden beschouwd, kan UnknownPhone.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal op sites van derden, en je doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen ons met betrekking tot dergelijke sites.

Kennisgeving van mogelijke schending van de voorwaarden en bepalingen

In het geval dat u van mening bent dat materiaal of inhoud die op de Website is gepubliceerd, inbreuk kan maken op onze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Ons Cookiebeleid

Op 26 mei 2011 zijn nieuwe EU-regels met betrekking tot cookies van kracht geworden. De regels bepalen dat cookies alleen mogen worden gebruikt door websites waar de gebruiker toestemming voor heeft gegeven. Ons cookiebeleid is bedoeld om u uit te leggen hoe en waarom we cookies gebruiken en om u informatie te geven over hoe u het gebruik van cookies kunt controleren.

Wat zijn cookies?

"Cookies" zijn kleine stukjes data die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u die website bezoekt. Deze gegevens worden geanonimiseerd en deze cookies kunnen u niet persoonlijk identificeren. De enige cookies die door deze website worden geleverd zijn alle "third party cookies"; dat wil zeggen dat ze worden geleverd door een ander bedrijf waarvan we gebruik maken, en niet rechtstreeks door ons. De diensten die wij gebruiken die gebruik maken van cookies zijn Google Analytics en Google Adsense. Wij hebben geen controle over deze cookies van derden.

Google Analytics (Lees meer)

We gebruiken Google Analytics om te begrijpen hoe onze websitebezoekers met de website omgaan. De analytische gegevens worden geanonimiseerd en identificeren geen individuele bezoekers. Google Analytics helpt ons om de bezoekerservaring te verbeteren door factoren over onze website te begrijpen zoals hoeveel keer elke pagina wordt bezocht, hoe vaak en hoe lang unieke gebruikers de website bezoeken en naar welke trefwoorden gebruikers zoeken om onze website te vinden. Geen van deze informatie kan u persoonlijk identificeren. U kunt ervoor kiezen om Google Analytics-cookies te weigeren en u kunt ook de Google Analytics Opt-out Add-on in uw browser installeren, waardoor Google Analytics geen informatie over uw websitebezoeken kan verzamelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Adsense (Lees meer)

De reclame op onze website wordt geleverd door Google Adsense. Deze reclame maakt gebruik van cookies om algemene informatie te ontdekken over de pagina's die u bezoekt, en gebruikt deze informatie om u te voorzien van advertenties die voor u interessant kunnen zijn. Dit systeem is geanonimiseerd en weet niet wie u bent. We hebben geen toegang tot deze informatie. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van reclame-cookies ziet u nog steeds advertenties op onze website, maar deze zijn niet op u afgestemd. U kunt zich hier afmelden voor gerichte reclame: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

Hoe controleer je het gebruik van cookies?

Als u geen cookies van deze website op uw computer wilt accepteren, kunt u dat doen:

1) gebruik maken van de hierboven gelinkte Google-tools om u af te melden voor Google Analytics en Google Adsense;

2) meer informatie vinden over hoe Google Adsense en Google Analytics gebruik maken van cookies, inclusief afmeldingsinformatie, van de website van Google op: http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics.

of

3) uw beveiligingsinstellingen op uw webbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, enz.) te wijzigen.

Deze externe links zijn bedoeld voor uw informatie, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

OVER ONS